नगरस्तरीय परिषद

त्रिपुर नगरपालिकाको नगरस्तरीय परिषद सम्पन्न |